Vial

INDIVIDUAL TEST 040

ANCA – panel

IndicationSuspicion of autoimmune hepatitis, ulcerative colitis, rheumatoid arthritis, cystic fibrosis or for the follow-up of positive samples of indirect immunofluorescence that are negative for PR3- and MPO-ANCA.MethodELISA with the purified proteins azurocidin, BPI (CAP57), cathepsin G, elastase, lactoferrin and lysozyme as antigen. These proteins are mainly found in granules in myeloid cells such as granulocytes and monocytes and participate in the body’s inflammation defence by killing bacteria through the enzymatic function and the formation of oxygen radicals.AnswerThe result is given as a ratio between patient serum and normal serum.Reference range3 with a borderline value of 4.InterpretationThese antibodies rarely occur in systemic vasculitis but more often in ulcerative colitis, Crohn’s disease, primary sclerosing cholangitis, autoimmune hepatitis, rheumatoid arthritis, Felty’s syndrome and cysticfibrosis. The pathogenic importance is unknown. However, the antibodies also occur in systemic lupus erythematosus and therefore cannot be regarded as diagnostically very interesting except in particular patients. In a few patients with systemic vasculitis these antibodies occur at varying degrees, but they are not diagnostic whereas PR3- and MPO-ANCA are the most common and are of great diagnostic importance.

The ANCA expanded analysis is important for the follow-up of samples that are positive at indirect immunofluorescence analysis and that at the same time are negative for PR3- and MPO-ANCA. The reason is that the same pattern may arise from several different antibodies. Anti-MPO can, for instance, sometimes give a C-ANCA pattern. Anti-BPI can give both C- and P-ANCA staining, whereas anti- PR3 usually gives a C-ANCA pattern. With a positive IIF result it is therefore always necessary to verify it with a specific analysis, such as ELISA, as a pattern may arise from different antibodies but only PR3-ANCA and MPO-ANCA are of interest for the diagnosis of systemic vasculitis.

Patients with RA have ANCA and particularly those with Felty’s syndrome but the antigens are unknown and the IIF pattern is often called GS-ANA because of the dominant nuclear staining. About half the patients with ulcerative colitis have P-ANCA with mostly unknown antigens. These ANCA also occur in Crohn’s disease at lower frequencies. In sclerosing cholangitis lactoferrin ANCA in particular has been reported. P-ANCA also occurs in autoimmune hepatitis, again with unknown antigens. BPI-ANCA is of interest in cystic fibrosis investigations, as BPI-ANCA is a marker for pseudomonas infection and the level of the antibody correlates with the lung function. ANCA with a specificity for MPO, elastase, lactoferrin etc also occurs in association with drug induced conditions, e g hydralazine and propylthiouracil. Anti-elastase has been reported in connection with cocaine abuse. (14-23).

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 040

ANCA Panel

IndikationMisstanke om autoimmun hepatit, ulcerös kolit, reumatoid artrit, cystisk fibros eller för uppföljning av indirekt immunofluorescens positiva prover som är negativa för PR3- och MPO-ANCA.MetodELISA med de upprenade proteinerna azurocidin, BPI (CAP57), cathepsin G, elastas, laktoferrin, och lysozym som antigen. Dessa proteiner finns framförallt i granula i myeloida celler som granulocyter och monocyter och deltar i kroppens inflammationsförsvar genom att döda bakterier genom den enzymatiska funktionen och bildning av syreradikaler.SvarResultatet anges som kvot mellan patientserum och normalserum.TolkningDessa antikroppar förekommer sällsynt vid systemisk vaskulit, men oftare vid ulcerös kolit, Crohns sjukdom, primär skleroserande kolangit, autoimmun hepatit, reumatoid artrit, Felty´s syndrom och cystisk fibros. Den patogena betydelsen är okänd.

Antikropparna förekommer dock också vid systemisk lupus erytematosus och därför kan inte dessa antikroppar anses så diagnosiskt intressanta utom hos enskilda patienter. Hos ett fåtal patienter med systemisk vaskulit förekommer dessa antikroppar i varierande utsträckning, men de är inte diagnostiska utan PR3- och MPO-ANCA är vanligast och har stor diagnostisk betydelse. ANCA panel analysen är av betydelse vid uppföljning av prover positiva vid indirekt immunofluorescens analys, som samtidigt är negativa för PR3- och MPOANCA. Detta beror på att ett och samma mönster kan uppkomma av flera olika antikroppar.

Exempelvis kan anti-MPO ibland ge ett C-ANCA mönster. Anti-BPI kan ge både C- och P-ANCA färgning medan anti-PR3 oftast ger C-ANCA mönster. Man måste därför alltid vid positivt IIF resultat verifiera detta med en specifik analys som ELISA, eftersom ett mönster kan uppkomma av olika antikroppar, men endast PR3-ANCA och MPO-ANCA är av intresse vid diagnostiken av systemisk vaskulit. Patienter med RA har ANCA och speciellt de med Felty´s syndrom, men antigenerna är okända och IIF mönstret kallas ofta GS-ANA pga den dominerande kärnfärgningen. Ungefär hälften av patienterna med ulcerös kolit har P-ANCA med till största delen okända antigen. Dessa ANCA förekommer också vid Crohns sjukdom i lägre frekvens. Vid skleroserande kolangit har speciellt laktoferrin-ANCA rapporterats. P-ANCA förekommer också ofta vid autoimmun hepatit även här med okända antigener. BPI-ANCA är intressant vid cystiskfibros utredning då BPI-ANCA är markör för pseudomonas infektion och nivån på antikroppen korrelerar till lungfunktionen. ANCA med specificitet för MPO, elastas, laktoferrin etc. förekommer sällsynt i association med läkemedelsreaktioner mot t.ex. hydralazin och propylthiouracil. Anti-elastas har rapporterats i samband med kokainmissbruk.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till