INDIVIDUAL TEST 122

Avonex®, Rebif® (Interferon-β)

Indication

For monitoring of interferon-beta (IFN-beta) treatment and test for neutralising anti-drug antibodies (NAbs).

All IFN-beta-based drugs can be tested:

  • Avonex (IFN-beta 1a)
  • Betaferon (IFN-beta 1b)
  • Rebif (IFN-beta 1a)

Test result

Results are given as positive or negative.

Method

The assay is based on an in vitro reporter cell (iLite), which tests whether the antibodies in patient serum can prevent IFN-alpha/ IFN-beta from signaling via IFN-alpha receptor 1 (IFNAR1 ) expressed on the cell surface. The signals from IFNAR1 activate a reporter gene (Firefly Luciferase) and the effect of the produced enzyme can be measured in an instrument.

The method is very stable and repeatable and based on a cell cycle arrest and the cells can therefore be used straight from the freezer.

The sample should be taken when the concentration of the drug is expected to be as low as possible (the "Cmin at steady state" or "trough" levels). "Cmin" corresponds to the minimum drug concentration at "steady state" when the variation of drug concentration in the serum is the lowest and provides the highest sensitivity for detection of NAbs.

Any NAbs cross-react between the drugs within the same interferon subgroup.

Relevance and result interpretation

rIFN-beta is well known for the treatment of multiple sclerosis (MS). Presence of NAbs against IFN- beta is well known and has been shown to be associated with reduced treatment response, increased number of relapses, increased MRI activity and an increased disease progression.

The treated patient cannot switch to alternative IFN-beta treatment if NAbs against IFN-beta have developed since NAbs cross-react between the drugs.

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Monitoring of biopharmaceuticals

Can't find what you're looking for? We are here to help

ENSKILD ANALYS 122

Avonex®, Rebif® (Interferon-β)

Indikation

För monitorering av interferon-beta (IFN-beta) behandling.

Analysmetoden som används kan bestämma neutraliserande anti-läkemedels antikroppar (NAbs) mot alla förekommande IFN-beta baserade läkemedel:

  • Avonex (IFN-beta 1a)
  • Betaferon (IFN-beta 1b)
  • Rebif (IFN-beta 1a)

Analyssvar

Svar ges som positiv eller negativ NAbs.

Metod

Analysmetoden bygger på en så kallad in vitro rapportörcell (iLite) där man testar om antikroppar i patientserum kan hindra IFN-alfa/IFN-beta från att signalera via IFN-alfa receptor 1 (IFNAR1) som uttrycks på cellernas yta. Signalerna från IFNAR1 aktiverar en rapportörgen (Firefly Luciferase) och effekten av det producerade enzymet kan avläsas.

Metoden är mycket stabil och repeterbar och bygger på att cellerna är stoppade i sin normala cellcykel och kan användas direkt från frysen.

Eventuella NAbs korsreagerar mellan de olika läkemedlena inom samma interferon undergrupp.

Provet ska tas då koncentrationen av läkemedlet förväntas vara så låg som möjligt (sk tröskelkoncentrationer). Vid ”trough” nivåer är läkemedelskoncentrationen samt variationen av läkemedelskoncentration i serum som lägst och detta ger den högsta känsligheten för att detektera NAbs.

Relevans och Tolkning

rIFN-beta används vid behandling av multiple scleros (MS). Förekomst av NAbs mot IFN-beta är allmänt kända och har visat sig vara associerat med minskad behandlingsrespons, ökat antal relaps, ökad MRI aktivitet och en ökad sjukdomsprogression.

Eventuella neutraliserande antikroppar korsreagerar mellan de olika läkemedlen vilket gör att man inte kan byta till alternativ IFN-beta behandling om patienten har utvecklat NAbs mot IFN-beta.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till