Vials

PANEL 513

Inflammatory bowel diseases (IBD)

Indication

Suspicion of and differentiation between inflammatory bowel diseases.

Clinical background

The clinical entities ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease, the former with a predilection for rectum and colon, the latter for the ileocecal region and other bowel sections, are traditionally combined under the term infl ammatory bowel diseases. IgA antibodies against Saccharomyces cerevisiae (ASCA), occur in 60-75% of patients with Crohn’s disease but are rare in patients with ulcerative colitis. Patients with UC have ANCA of the so-called P-ANCA type (also called atypical ANCA) in 40-50%. The combination of ASCA and ANCA is therefore used to distinguish UC from Crohn’s disease, as a typical UC patient has ANCA whereas a typical Crohn’s disease patient has ASCA.

The typical onset of ulcerative colitis occurs in rectum and propagates upwards in colon and engages the mucous membrane infl ammatorily with ulcerations and bloody diarrhea as a result. A number of extraintestinal manifestations (sacroiliitis, uveitis, pyodermitis, erythema nodosum and sclerosing cholangitis) also occur.

Crohn’s disease is characterized pathologically anatomically by segmental extension and more profound infl ammatory changes, comprising both the mucous membraneand the intestinal wall with granuloma formation, perforations and fi stula formation in the surrounding tissues as a result. Diarrhea and abdominal pains are typical and can be followed by arthritis, uveitis, sclerosing cholangitis and cobalamine defi ciency (in case of ileocecal engagement). The diagnosis is mainly based on the findings of sigmoideoscopy and coloscopy and what is found in biopsies from inflamed intestinal mucous membrane. Contrast radiography of the small intestine is also valuable. Fulminant ulcerative colitis (pancolitis, toxic mega colon) is usuallypreceded by bloody diarrhea but clinically it can resemble angry infectious and toxic colitis and acute diverticulitis and the intestinal involvement in acute systemic vasculitis, above all WG and polyartheritis nodosa (PAN). In WG necrotising small vessel vasculites dominate but also larger blood vessels are involved and when local multiple aneurysms develop that are detectable in contrast radiography, PAN can be suspected. In order to ensure the diagnosis and follow-up in case of less acute forms of proctitis, colitis and suspected Crohn’s disease and of intestinal diseases with an atypical distribution and course, a referral to a gastroenterological unit with endoscopic competence and experience is recommended

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vials

PAKET 513

Inflammatorisk tarmsjukdom

Indikation

Misstanke om och differentiering mellan inflammatoriska tarmsjukdomar.

Klinik

De kliniska entiteterna ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom, den förra med predilektion för ändtarm och grovtarm, den senare för ileocekalregionen och andra tarmavsnitt, sammanförs av hävd under begreppet inflammatoriska tarmsjukdomar (inflammatory bowel diseases).

IgA antikroppar mot Saccharomyces cerevisiae (ASCA) förekommer hos patienter med Crohns sjukdom i mellan 60-75% men är sällsynta hos patienter med ulcerös kolit. Patienter med UC har ANCA av den så kallade P-ANCA typen (kan också kallas atypisk ANCA). Kombinationen ASCA och ANCA används därför för att skilja UC från Crohns eftersom en typisk UC patient har ANCA medan en typisk Crohns patient har ASCA.

Ulcerös kolit debuterar typiskt i ändtarmen och propagerar uppåtstigande i kolon och engagerar inflammatoriskt slemhinnan med ulcerationer och blodig diarré som följd. En rad extraintestinala manifestationer (sacroileit, uveit, pyodermi, erythema nodosum och skleroserande kolangit) förekommer också. Crohns sjukdom karaktäriseras patologiskt anatomiskt av segmentell utbredning och mera djupgående inflammatoriska förändringar, som omfattar både slemhinna och övrig tarmvägg med granulombildning, perforationer och fistelbildningar till omgivande vävnader som följd. Diarré och buksmärtor är typiska och kan åtföljas av artrit, uveit, skleroserande kolangit och kobalaminbrist (vid ileocekalt engagemang). Diagnostiken bygger främst på fynden vid sigmoideoscopi och coloscopi och på vad man finner i biopsier från inflammerad tarmslemhinna. Kontraströntgen av tunntarm är också av värde. Fulminant ulcerös kolit (pan-kolit, toxisk megacolon) är oftast föregånget av blodig diarré men kan kliniskt likna ilskna infektiösa och toxiska koliter och akut divertikulit samt tarmengagemanget vid akut systemisk vaskulit, framförallt WG och polyarteritis nodosa (PAN). Vid WG dominerar nekrotiserande småkärlsvaskuliter men även större blodkärl engageras och vid utveckling av lokala, multipla aneurysm påvisbara i kontraströntgen kan PAN misstänkas. För att säkra diagnostik och uppföljning vid mindre akuta former av proktit, kolit och misstänkt Crohns sjukdom och av tarmsjukdomar med atypisk utbredning och förlopp rekommenderas remiss till medicinsk och kirurgisk gastroenterologisk enhet med endoskopisk kompetens och erfarenhet.

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till