Vial

INDIVIDUAL TEST 024

ANA Specificities

Indication
Tested in order to determine the specificity of antibodies that have produced a positive ANA pattern (homogeneous and speckled) on HEp-2 cells. Antigens included are: SSA/Ro60, SSB/La, Sm, nRNP, Scl-70 and Jo-1.

Method
Semi-quantitative immunoblot, where positive results are confirmed with ELISA.

Answer
The result is given as positive or negative with intensity of the immunoblot reaction.

Negative 0-10, 11-25 Positive, Strong positive 26-50, Very strong positive >50.

Results for antibodies against SSA/Ro52 are only reported by request after selecting the respective antigen on the request form.

Interpretation
Antibodies against ENA (extractable nuclear antigens) are important markers for a number of rheumatic systemic diseases. This applies, for example, to systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis, mixed connective tissue disease, primary Sjögrens syndrome, dermato / polymyositis and neonatal lupus.

SSA/Ro60: Anti-SSA/Ro60 antibodies occurs especially in Sjogrens syndrome and systemic lupus erythematosus but can also be seen in other rheumatic systemic diseases. In pregnancy, anti-SSA is associated with neonatal lupus with or without AV block.

SSB/La: Anti-SSB (La) antibodies occur almost always in conjunction with anti-SSA and are seen above all in primary Sjogrens syndrome and systemic lupus erythematosus. The importance of the presence of isolated anti-SSB antibodies, detected by ELISA or blot is unclear.

Sm: Anti-Sm antibodies occurs especially in systemic lupus erythematosus but with the current methods, which have high sensitivity, antibodies against Sm can also be seen in other rheumatic diseases.

nRNP: Anti-nRNP antibodies occur in several rheumatic systemic diseases, above all systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis and is obligate to make the diagnosis of mixed connective tissue disease (MCTD).

Scl-70: Antibodies against Scl-70 are regarded as a strong marker for systemic sclerosis of diffuse type, but with the current methods, which have high sensitivity, antibodies against Scl-70 may also be seen in other rheumatic diseases.

Jo-1: Antibodies against Jo-1 is regarded as a strong marker for dermatomyositis / polymyositis and is associated with interstitial lung disease (synthetase syndrome). With the current methods, which have high sensitivity, antibodies against Jo-1 may also be seen in other disease conditions.

SSA/Ro 52: Anti-SSA/Ro52 is associated with several autoimmune conditions such as rheumatic diseases, myositis and autoimmune liver disease. In pregnancy, anti-SSA/Ro52 is associated with congenital AV-block / cardiac arrhythmia in the fetus. In women with known SLE / Sjogren’s syndrome, the risk of this is estimated to be around 3%. The risk of mothers with these antibodies but without rheumatic disease is unknown but is believed to be even lower. For early diagnosis of AV-block weekly monitoring of the fetal heart rhythm is recommended between 18-24 weeks of gestation.

More information

This is an accredited test.
> Read more [.pdf]

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics
Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 024

ANA-specificiteter

Indikation
Antikroppar mot ENA analyseras för att bestämma specificiteten på antikroppar som gett positivt utfall av ANA (homogent och kornigt mönster) på Hep-2 celler. Ingående antigen är SSA/Ro60, SSB/La, Sm, nRNP, Scl-70 och Jo-1.

Metod
Semi-kvantitativ immunoblot, där positiva resultat sedan konfirmeras med ELISA.

Svar
Resultatet anges som positivt eller negativt med intensitet på reaktionen.

Negativt 0-10, Positivt 11-25, Starkt positivt 26-50, Mycket starkt positivt >50.

Antikroppar mot SSA/Ro52 svaras ut enbart efter förfrågan i särskild ruta på remissen.

Tolkning
Antikroppar mot ENA (extraherbart nukleärt antigen) är viktiga markörer för ett flertal reumatiska systemsjukdomar. Det gäller t.ex. systemisk lupus erythematosus, systemisk skleros, mixed connective tissue disease, primärt Sjögren´s syndrom, dermato-/polymyosit och neonatal lupus.

SSA/Ro60: Anti-SSA/Ro60 förekommer framförallt vid Sjögrens syndrom och systemisk lupus erythematosus, men kan även ses vid andra reumatiska systemsjukdomar. Vid graviditet är anti-SSA associerat med neonatal lupus med eller utan AV-block.

SSB/La: Anti-SSB (La) förekommer nästan alltid tillsammans med anti-SSA och ses fr.a. vid primärt Sjögrens syndrom och systemisk lupus erytematosus. Betydelsen av isolerad förekomst av anti-SSB som påvisas med ELISA eller blot är oklar.

Sm: Antikroppar mot Sm är i första hand markör för systemisk lupus erythematosus, men med de aktuella metoderna som har hög känslighet kan antikroppar mot Sm även påvisas vid en rad andra reumatiska sjukdomstillstånd.

nRNP: Anti-nRNP förekommer vid ett flertal reumatiska systemsjukdomar, fr.a. systemisk lupus erytematosus, systemisk skleros och är obligat för att ställa diagnosen mixed connective tissue disease (MCTD).

Scl-70: Antikroppar mot Scl-70 är i första hand markör för systemisk skleros av diffus typ men med de aktuella metoderna som har hög känslighet kan antikroppar mot Scl-70 även kan påvisas vid en rad andra reumatiska sjukdomstillstånd.

Jo-1: Antikroppar mot Jo-1 är fr.a. markör för dermatomyosit/polymyosit och är vid dessa sjukdomar associerade med interstitiell lungsjukdom (”syntetas-syndromet”). Med de aktuella metoderna som har hög känslighet kan antikroppar mot Jo-1 även påvisas vid en rad andra sjukdomstillstånd. CK-stegring?

SSA/Ro-52: Anti-SSA/Ro52 är associerat med flera autoimmuna tillstånd såsom reumatiska sjukdomar, myosit och autoimmun leversjukdom. Vid graviditet är anti-SSA/Ro52 associerat med kongenitalt AV-block/hjärtrytmrubbning hos fostret. Hos kvinnor med känd SLE/Sjögrens syndrom uppskattas risken för detta vara omkring 3%. Risken för mödrar med dessa antikroppar men utan reumatisk sjukdom är okänd, men tros vara ännu lägre. För tidig diagnostik av AV-block rekommenderas veckovis uppföljning av fostrets hjärtrytm under graviditetsveckorna 18-24.

Mer information

Detta är en ackrediterad analys.
> Läs mer [.pdf]

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik
Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till