Vials

PANEL 524

Congenital Heart Block

Indication

Pregnant women with known autoimmune disease, mainly SLE or Sjögren’s syndrome. Low heart rate in foetus in routine control. Patients who have given birth to babies with congenital heart block or myocarditis.

Clinical background

Antibodies against Ro or La can be transferred from mother to child through the placenta. These antibodies may cause neonatal lupus, whose most serious manifestation is congenital heart block. In many cases the mother is asymptomatic and only later, if at all, does she develop a manifest autoimmune disease. In most cases of verified congenital heart block the antibodies are directed against a part of the Ro52. When these antibodies are detected in pregnant women, the heart of the foetus is examined repeatedly by ultrasound till the 24th week of pregnancy, when the risk of developing a heart block decreases (37, 42-45).

Last updated: 2024-07-02

More information

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Autoimmune diagnostics

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vials

PAKET 524

Kongenitalt hjärtblock

Indikation

Gravida med känd autoimmun sjukdom, främst SLE eller Sjögrens syndrom. Låg hjärtfrekvens hos foster vid rutinkontroll. Patienter som tidigare fött barn med kongenitalt hjärtblock eller myokardit.

Klinisk bakgrund

Antikroppar mot Ro eller La kan överföras från moder till foster via placenta. Dessa antikroppar kan orsaka neonatal lupus vars mest allvarliga manifestation är kongenitalt hjärtblock. I många fall är modern asymptomatisk och utvecklar först senare, om alls, manifest autoimmun sjukdom. I de allra flesta fallen av säkerställt kongenitalt hjärtblock är antikropparna riktade mot en del av Ro52-antigenet. I de fall man upptäcker dessa antikroppar hos gravida, undersöks fostrets hjärta med ultraljud vid upprepade tillfällen fram tills graviditetsvecka 24, då risken att utveckla hjärtblock minskar. Hjärtblocket är behandlingsbart in utero.

Senast uppdaterat: 2024-07-02

Mer information

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Autoimmun diagnostik

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till