Vial

INDIVIDUAL TEST 750

Ri (Nova 1/ ANNA-2) antibodies

Indication

Suspicion of paraneoplastic syndrome.

Method

Immunoblot and indirect immunofluorescence (IIF). For IIF test it is applied a combination of fixed tissues from the nerve, cerebellar, intestinal tissue and pancreas originating from monkeys. According to guidelines, anti-neuronal antibodies should be detected by at least two independent methods. At Wieslab, IIF and immunoblot are used. According to European guidelines, a positive result should be obtained with both methods to be reliable. According to the supplier the assay sensitivity is 100% and specificity is 100%.

Result

Serum: The result is reported as negative, borderline or positive with a titer and blot intensity.

CSF: The result is reported as negative, borderline or positive.

Interpretation

Antibodies against Ri are also called Nova 1 or ANNA-2 (anti-neuron-specific cell nuclear antibodies), and occur less often than antibodies against Hu, but can be seen in paraneoplastic sensory neuronopathy, cerebellar ataxia and/or paraneoplastic encephalomyelitis. Prevalence is strongly associated to small cell lung cancer. Neurological symptoms can precede cancer diagnosis by up to 5 year.

More information

This is an accredited test.
> Read more [.pdf]

Learn more about sampling.
> Read more

Download request forms

Neurology

Can't find what you're looking for? We are here to help

Vial

ENSKILD ANALYS 750

Ri (Nova 1 / ANNA-2) -antikroppar

Indikation

Misstanke om paraneoplastiska syndrom

Metod

Immunoblot samt indirekt immunofluorescens (IIF). För IIF används en kombination av fixerad vävnad från nerv, cerebellum, intestinal vävnad och pancreas med ursprung från apa.

Enligt riktlinjer ska anti-neuronala antikroppar detekteras med minst två oberoende metoder. På Wieslab används IIF och immunoblot. Enligt europeiska riktlinjer ska positivt resultat uppnås med båda metoderna för att vara tillförlitligt. Enligt leverantör är analysens sensitivitet 100% och specificitet 100%.

Svar

Serum: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt med titer och blot intensitet.

Likvor: Resultatet anges som negativt, gränsvärde eller positivt.

Tolkning

Antikroppar mot Ri kallas också Nova 1 eller ANNA-2 (anti-neuronspecifika cell nukleära antikroppar) och är ovanligare än antikroppar mot Hu, men kan ses vid paraneoplastisk sensorisk neuronopati, cerebellar ataxi och/eller paraneoplastisk encephalomyelit. Förekomst är starkt kopplat till småcellig lungcancer. Neurologiska symtom kan föregå cancerdiagnosen med upp till 5 år.

Mer information

Detta är en ackrediterad analys.
> Läs mer [.pdf]

Mer information om provtagning.
> Läs mer

Ladda ner remiss

Neurologi

Hittar du inte vad du söker? Vi kan hjälpa till